Create an Account

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายแลกเปลื่ยน เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ให้กับคณะสื่อมวลชนภาคใต้ที่เดินทางศึกษาดูงาน ที่จังหวัดเชียงใหม่

Continue Reading