Create an Account

กรมการข้าว ร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการนำร่องโรงเรียน”ปุ๋ยสั่งตัด”ทางอากาศ ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรต้นแบบพื้นที่เชียงใหม่ หวังขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้เกษตรกรไทย

Continue Reading

กองทัพบก โดยสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก จัดการอบรมอาสาสมัครบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นการต้อนรับนักวิ่งชาวต่างชาติที่จะมาร่วมงาน ArmyLand mini – Half Marathon วิ่งล่องท่องค่าย 4 ทัพภาค ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่

Continue Reading