กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน “ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์” ครั้งที่ ๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน “ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์” ครั้งที่ ๑

กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร. ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาในการจัดงานตั้งแต่วันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้ามีโชคพลาซา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.

โดยท่านวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวรายงานโดย นางสาวสโนไวท์ สุขทวีสถิตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับมอบหมายจากพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจหลักในการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยดำเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบ ประชารัฐภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เพื่อให้ได้รับ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง ในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การศักยภาพกลุ่มด้านการเกษตรถือเป็นกลไกหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักตามโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

ประการแรก เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ให้สามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ได้อย่างแท้จริง

ประการที่สอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสการรับรู้ให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่ปลอดจากการใช้สารเคมี จึงไม่มีสารพิษตกค้างและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ได้

ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓0 กลุ่มและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งสิ้น 30 บูธ

Hits: 26

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *