เชียงใหม่รุกจัดแคมเปญ “Visit Chiang Mai, I Miss You”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เชียงใหม่รุกจัดแคมเปญ “Visit Chiang Mai, I Miss You”
Showcase ท่องเที่ยวล้านนาสร้างสรรค์มาตรฐาน SHA
จังหวัดเชียงใหม่รุกจัดแคมเปญ “Visit Chiang Mai, I Miss You” เปิดเชียงใหม่ให้คิดถึง ดึงนักท่องเที่ยว
สัมผัสการท่องเที่ยวในรูปแบบล้านนาเชิงสร้างสรรค์ และมาตรฐาน New Normal สร้างมิติใหม่ให้หายคิดถึง
เชียงใหม่ ภายใต้ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรม ด้านสุขภาพ (Wellness-Spa) อาหาร (Gastronomy) และงานศิลปะ-
หัตถกรรม (Art and Crafts) ผ่าน Platform www.chiangmaiimissyou.com พร้อมสร้างความมั่นใจให้
นักท่องเที่ยวมีความสุขและสบายใจในการบริการภายใต้มาตรฐาน SHA (Safety and Health
Administration)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่ได้จัดงาน “Visit Chiang Mai, I Miss You” เปิดเชียงใหม่ให้คิดถึง ภายใต้แนวคิด “Lanna High Tea : จิบชา
ล้านนา สร้างสรรค์” ขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเป็นการโปรโมทการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่แนวใหม่ภายใต้แนวคิดล้านนาเชิงสร้างสรรค์ ที่จะแยกหมวดหมู่สินค้า-บริการด้านการ
ท่องเที่ยวที่โดดเด่น ได้แก่ ด้านสุขภาพ (Wellness-Spa) อาหาร (Gastronomy) และงานศิลปะ-หัตถกรรม (Art and
Crafts) โดยได้เชิญสื่อมวลชนจากส่วนกลางและในพื้นที่มาร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประสัมพันธ์ให้กับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะประกอบด้วย 3 กิจกรรมได้แก่ 1. การออกบู้ธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน
สินค้าและบริการที่มีศักยภาพที่โดดเด่น ได้แก่ บู้ธชาปู่หมื่น บู้ธประชาสัมพันธ์เว็บไซต์-Platform Chiang Mai I Miss
You บู้ธด้านอาหาร งานหัตถกรรม และด้านบริการสุขภาพ รวม 10 บู้ธ 2. การเสวนา “Lanna High Tea: จิบชา
ล้านนา สร้างสรรค์ ฟังเรื่องเล่า” โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , ศ.คลีนิคนายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , นายยุทธศักด์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
นางสาวอรเนศ ดีคาบาเลส ดารานักแสดงชาวเชียงใหม่จากดอยปู่หมื่นและ ดญ.รไร สุวีรานนท์ เจ้าของเพจเรไรรายวัน
3. การเผยแพร่การให้บริการภายใต้มาตรฐาน SHA (Safety and Health Administration) ด้านเดินทางและ
ภัตตาคาร ณ ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
“การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่จะนำผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ ๆ ภายใต้
แนวคิดล้านนาเชิงสร้างสรรค์ ที่ผนวกกับภูมิปัญญามาแนะนำให้นักท่องเที่ยวหายคิดถึง แปลงความรู้เป็นต้นทุนของ
ชุมชนด้วยการบูรณาการศาสตร์ปัจจุบัน เช่น การออกแบบ การผลิต การตลาด โดยอาศัยวิธีการ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพเข้าถึงได้สะดวก เช่น Story Telling, Digital Technology และ New Media เป็นต้น ซึ่งจะ
ต่อยอดให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนได้ เช่น งานหัตถกรรมจากบ้านเหมืองกุง -ตองกาย -บ้านถวาย บ่อ
สร้าง เป็นต้น เมนูอาหารล้านนาประยุกต์แบบล้านนาเบนโตะเพื่อส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอาหาร รวมถึงการรักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญา-สมุนไพรพื้นถิ่นเป็นต้น”

Hits: 28

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *