กรมการข้าว ร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการนำร่องโรงเรียน”ปุ๋ยสั่งตัด”ทางอากาศ ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรต้นแบบพื้นที่เชียงใหม่ หวังขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้เกษตรกรไทย

News ประชาสัมพันธ์


นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประธานโครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของปุ๋ยสั่งตัด โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการร่วมกัน โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขับเคลื่อนในด้านการฝึกอบรม เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร
โครงการความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ “โรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ” มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ การนำเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ไปใช้ในการปลูกข้าว ให้แก่ เกษตรกร บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” มาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรของตนเอง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” แบบครบวงจร และเพื่อดำเนินการให้เป็นโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศต้นแบบ ในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นต้นแบบในการขยายโครงการต่อไป
ปุ๋ยสั่งตัด คือวิธีการให้ธาตุอาหารแก่พืชตามสภาพของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการเกษตร และทำให้สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยได้ทำการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องดินและเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในหน่วยงานต่างๆ มากว่า 17 ปี โดยจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดโครงการความร่วมมือ “โรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ” วันที่ 25 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง โดยนำร่องให้เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ นำไปใช้ได้จริงและนำไปเผยแพร่ จำนวน 44 คน ก่อนจะประเมินผลเพื่อพัฒนาและขยายผลของโครงการระยะต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ร่วมกัน สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนสืบไป

Hits: 28

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *