ชาวเชียงใหม่รวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

ข่าวเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตั้งเป้าปี 2564 ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เชียงใหม่อีกกว่า 2 หมื่นไร่ สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 55

วันนี้ (26 พ.ค. 64) ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน บ้านโป่งนก ตําบลบ้านสหกรณ์ อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ บุคลากรสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกกล้าไม้พะยูง ยางนา พะยอม ประดู่ป่า และมะขามป้อม รวมจำนวน 310 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่ ภายใต้กิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและการเสื่อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื้นที่เขาสูงชัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ และเพื่อให้ป่าต้นน้ำกลับมามีความสมบูรณ์

นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตามพระราชปณิธาน ที่ต้องการให้คนไทยอยู่ดีมีความสุข และแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาราษฎรเมื่อเกิดภัยพิบัติ ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนชาวไทยบําเพ็ญประโยชน์ และทําความดี

ทั้งนี้ ในปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายที่จะปลูกป่า จํานวน 24,612.35 ไร่ โดยปลูกในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จํานวน 14 พื้นที่ 15,930 ไร่ และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จํานวน 18 พื้นที่ 8,682.35 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กําหนดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ

Hits: 1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *