มหาวิทยาลัยพายัพ ย้ำ “เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ พร้อมสนับสนุนทุกพันธกิจ ของจังหวัดเชียงใหม่”

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเกียรติจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ (สัญจร) ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องประชุม ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยเน้นย้ำที่จะนำพามหาวิทยาลัยพายัพ ให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 2. ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ (Professional Excellence) และ 3. ความเป็นเลิศทางวิชาชีวิต (Life Excellence)

มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ก่อตั้งโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสต์จักรในประเทศไทย และอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการยอมรับจากนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ในด้านการจัดการศึกษา มาเป็นระยะเวลากว่า 47 ปี อีกทั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรม และร่วมขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินทุกพันธกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับนักศึกษา หรือบุคลากรที่เดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำหรือมาตรการที่ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการกำหนดแนวปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยให้จัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา 100 % ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 โดยให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาได้ประโยชน์และผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในรายวิชาเป็นไปตามวัตุประสงค์
นอกจากนี้ รักษาการอธิการบดี ได้กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยพายัพ มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนสื่อมวลชนทุกแขนง เพราะมหาวิทยาลัยพายัพมีการเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ที่มุ่งสร้างนักสื่อสารมืออาชีพที่มีคุณภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์วิชาชีพจากการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสังคม รวมถึงปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัยตอบรับการเรียนการสอนยุคการสื่อสารดิจิทัลในปัจจุบันยิ่งขึ้น
สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 22 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาไทย ที่เปิดรับสมัครได้แก่ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาและวัฒนธรรมจีน จิตวิทยา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ 2 ปี) การตลาด การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการ การบัญชี การบัญชี (เทียบโอน 2 ปี) ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นิเทศศาสตร์ คริสต์ศาสนศาสตร์ และดุริยางคศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สนใจสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับนักศึกษาและบริหารหลักสูตรระยะสั้น อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว หรือดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และทุนการศึกษาได้ที่ www.payap.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053 851478 ต่อ 240, 241

Hits: 33

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *