Create an Account

จังหวัดลำพูน แถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “งานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี 2563” ซึ่งถือเป็นปีที่ 9 จัดระหว่างวันที่  28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่  1 มีนาคม  2563 ณ หมู่บ้านไม้แกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง และบริเวณศูนย์ OTOP  ทาทุ่งหลวง (บ้านหนองยางฟ้า) เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างทั่วถึงและเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ที่ ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน และไม้แกะสลัก ได้เลือกซื้อ ภายในงาน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าววว่า จังหวัดลำพูน ได้เน้นการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนพื้นฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชน สร้างความพร้อมภาคเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งอาชีพการ   แกะไม้สลักถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ เป็นเส้นทางการเงินที่หล่อเลี้ยงชุมชน ให้คนในชุมชน มีอาชีพ มีงานทำ สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนด้วย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในส่วนของจังหวัดลำพูน ที่จะส่งเสริมการรักษาภูมิปัญญาในรูปงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม ต้องมีการอนุรักษ์ รักษา พัฒนาต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์ ชุมชนต้องสร้างทายาท ลูกหลานไว้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลงาน ตามแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดลำพูน มีเป้าหมายจะส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมสู่สากล 

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ให้ความร่วมมือตั้งแต่เริ่มแรก คิด ทำ กันมาร่วมกับท่านนายอำเภอ ท่านนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นและสหกรณ์ไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา และพี่น้องอำเภอแม่ทา ปีนี้มีการยกระดับการจัดงานขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแนวคิดว่า การจัดงานควรที่จะคงเอกลักษณ์ในเรื่องของ      ไม้แกะสลักเป็นหลัก มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดอื่น ๆ  จับมือร่วมกันในนามของสมาคมไม้แกะสลักภาคเหนือ พัฒนาต่อยอดไปจนถึงระดับประเทศ สร้างให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนแลกเปลี่ยนข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดเศรษฐกิจเคลื่อนไหวหมุนเวียน ในปีนี้ได้เชิญพ่อครูสล่าจากจังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา มาร่วมกิจกรรมในงาน ซึ่งจะทำให้มีข้อมูลการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  ในปีหน้าการจัดงานก็จะยกระดับขึ้นไปอีก เชิญเครือข่ายมาร่วมงานและนำผลงานมาจัดแสดง 

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา กล่าวว่า อำเภอแม่ทาของเรา มีเศรษฐกิจภาคการเกษตร และอาชีพแกะสลักไม้ เป็นหลักใหญ่ การที่จัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งนี้ ได้จัดเป็นครั้งที่ 9  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  8  แห่ง ได้ร่วมมือกันที่จะสร้างสรรค์การจัดงานให้เป็นงานประจำปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอแม่ทา เชิญชวนนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวอำเภอแม่ทาได้ตลอดปี ต้องยอมอย่างหนึ่งว่า อำเภอแม่ทาเป็นต้นกำเนิดไม้แกะสลัก คือจากไม้เป็นท่อน สล่าช่างต้องมาทำการแกะสลักขึ้นรูปให้มีเป็นรูปร่าง ผู้ประกอบการบางรายก็จัดส่งไปยังบ้านถวายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดตกแต่งสีให้สวยงาม  บางรายก็จัดทำสีได้เอง การจัดงานไม้แกะสลักนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานหัตถศิลป์ หัตถกรรม ไม้แกะสลักอำเภอ   แม่ทา และกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดเป็นงานประจำปี  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมงบประมาณ จึงทำให้งานเกิดความสำเร็จมาจนถึงปีนี้

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงการจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ได้รับความกรุณาจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่านนายอำเภอแม่ทา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ทาสหกรณ์ไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา และที่สำคัญคือชุมชนทุกชุมชนในอำเภอแม่ทา ซึ่งกิจกรรมในงานทั้ง  4  วัน มีดังนี้ วันที่  27  กุมภาพันธ์  2563 ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีไหว้ครู  บูชาเครื่องมือช่างแกะสลักแม่ทา /  สัมผัสบรรยากาศกาดหมั้วพื้นเมืองลุ่มน้ำทา มีทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น.  / การแสดงดนตรี / รำวงย้อนยุค วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  ประกอบด้วย การแข่งขันแกะสลักประเภทประชาชนทั่วไป 3 มิติ / การแข่งขันขบวนแห่ไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา / และพิธีเปิดงาน / การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายหญิง วันที่  29  กุมภาพันธ์ 2563  การแข่งขันแกะสลักไม้ประเภทแนวคิดสร้างสรรค์ รุ่นเยาวชนทั่วไป การเสวนา เรื่อง ทิศทางอนาคตไม้แกะสลัก วิทยากร ประกอบด้วย  พ่อครูสล่าสมพล  หล้าสกุล พ่อครูสล่าเพชร  วิริยะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และประธานสหกรณ์ไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา วันที่  1  มีนาคม  2563 การแสดงซอพื้นเมือง และการประกวดธิดาไม้แกะสลัก

 

แสดงความคิดเห็น

Hits: 12