Create an Account

 

 

ในการเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน นอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนรับบัตรอภินันทนาการเข้าชมสวนฯ ฟรี จำนวน 1 ครั้งต่อ 2 ท่าน และใช้สิทธิ์ในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 สิทธินี้ไม่รวมกับค่ายานพาหนะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5384-1070 และ Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

แสดงความคิดเห็น