Create an Account

 

​จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับรองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563
​นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษกำหนดจัดการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๓ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการ Kick Off การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ มีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 กระทรวงร่วมคณะ และผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก เข้าร่วมรับมอบนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ 9 จังหวัด โดยจะมีการนำเสนอสรุปผลการประชุมการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ การคาดการณ์สถานการณ์การเผาและปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๓ และการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของกระทรวงกลาโหม
​โอกาสเดียวกันนี้ จะมีพิธีปล่อยขบวนคาราวานต้านการเผา ลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี ซึ่งเป็นการบูรณการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้ง จังหวัด อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดปัญหา อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับ อำนวยความสะดวก และเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจากปีที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น