Create an Account

 

เชียงใหม่ 27 กันยายน 2562 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี,
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รอง
อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร, รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมื อกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการด้านภาครัฐและภาค
การศึกษา, นายประเสริฐ จันทร์ประดับฟ้า ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคภาคเหนือตอนบน และ
นายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโมบายล์และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G เพื่อศึกษา ทดสอบ วิจัย
และร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 5G รวมถึงการด าเนินการทดสอบรูปแบบใช้งาน (Use Case) ทั้งด้าน 5G Lab, Health Care,
Smart City และ Agriculture ร่วมกัน โดยกลุ่มทรูจะสนับสนุนทั้งทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อนำผลการทดสอบวิจัย 5G ร่วมสร้าง
ประโยชน์ให้กับทั้งภาคธุรกิจและประชาชนชาวไทย สานพลังขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ 5G นอกจากนี้ ยังลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไร้สาย (WiFi by TrueMove H) ครอบคลุมทั่วพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว พร้อมรองรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรูกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งถือเป็น
พันธมิตรภาคการศึกษาของกลุ่มทรูมาอย่างยาวนาน โดยเมื่อปี 2558 ได้ร่วมกันจัดตั้ง “True LAB @ CMU” ที่ชั้ น 1
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบัน

 

แสดงความคิดเห็น

Hits: 129