Create an Account

 

สสค.เชียงใหม่ นำโดยนายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืน (First Aids & CPR) ในโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง โดยมีนางชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ตัวแทนจากสถานประกอบการต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายและยกพยุง การปฏิบัติเพื่อช่วยฟื้นการทำงาน ของระบบไหลเวียนโลหิตที่หยุดกะทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ (CPR) โดยไม่เกิดความพิการของสมอง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ หลักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้ในสถานประกอบการ กรณีที่พบผู้ประสบเหตุอย่างฉุกเฉิน และสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Hits: 17