Create an Account

 

ที่โรงแรม We briza ChiangMai นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ซึ่งนำ ประชาสัมพันธ์จังหวัด 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา นราธิวาส สตูล และจังหวัดยะลา พร้อมด้วยสื่อมวลชนจำนวนกว่า 80 คน ที่เดินทางมาศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก

โอกาสนี้ นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา “สื่ออย่างไรในสังคมพหุวัฒนธรรม” การเสวนามีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ประกอบด้วย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายมานิต ขันธสีมา ประธานศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.จันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยพินธุ์ ขัติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐเชียงใหม่ (ผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่) ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสูง เป็นจุดหมายปลายทางของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพำนักระยะยาว ประกอบกับคนพื้นเมืองเดิมในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดขึ้นเพื่อให้สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคใต้ได้ศึกษาดูงานแนวคิดการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคเหนือ ในการนำไปปรับใช้และเพื่อการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

แสดงความคิดเห็น