Create an Account

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ทำดี..ทำง่าย..ให้เลือด”   ตามโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต”   ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษา   อาชีวศึกษาและพณิชยการ    เป็นเยาวชนที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีจิตอาสา รู้จักการเป็น “ผู้ให้”  โดยเริ่มต้นจากการเป็น ผู้บริจาคโลหิต  เป็นผู้นำประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิตแก่บุคคลที่อยู่ใกล้ตัว รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีแก่เยาวชน   

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรม ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ขึ้นในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น.  ณ  ห้องบอลรูม1-2 ชั้น 2 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ  โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด 20 แห่ง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของโลหิต  การบริจาคโลหิต จากสื่อวิดีทัศน์  นิทรรศการ  ผลิตภัณฑ์โลหิตจริง การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง และการฝึกปฎิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยวิทยากรจากส่วนงานต่าง ๆ อาทิ เจ้าหน้าที่จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

 

แสดงความคิดเห็น