Create an Account

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมแอทพิงค์นคร สาขาริเวอร์ไซต์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้ต้อนรับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ตลอดจนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมกว่า 50 คน ที่มาร่วมงาน สปข.3 พบเพื่อนสื่อมวลชน “สื่อสารสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์เชียงใหม่เมืองงาม” บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก อบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 หรือ สปข.3 ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในกิจกรรมที่ สปข.3 จัดขึ้น ตลอดจนนำประเด็นการประชาสัมพันธ์ จาก สปข.3 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน การดำเนินงานของภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน สื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และขยายผลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไป ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ จะปฏิบัติงานภายใต้กรอบการดำเนินงาน 4 ประการ.-ได้แก่

1. พัฒนาการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เป็นวาระแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ผลการดำเนินงานภาครัฐ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยมีสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมขยายผลต่อยอดการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย “ประโยชน์สูงสุดเกิดแก่ประชาชน”

2. ประชาสัมพันธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ด้าน ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3. พัฒนาสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสารสนเทศ และสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียง การแพร่ภาพออกอากาศ และการพัฒนาบุลากรด้านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

4. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ผ่านสื่อทุกแขนงในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ซึ่งการดำเนินการเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าว สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นับเป็นกลไกสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ทุกมิติ สู่เป้าหมาย “ประโยชน์สูงสุดเกิดแก่ประชาชน”

 

 

แสดงความคิดเห็น