Create an Account

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปี 2562 SME EARLY STAGE

ในกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME 4.0

ระหว่างวันที่ 29 – 30  เมษายน 2562  ณ โรงแรมสีหราช อุตรดิตถ์  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 083 473 4667

แสดงความคิดเห็น