Create an Account

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เปิดรับสมัครนักศึกษา ในสาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน รับผู้จบ ปวส สายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา และ สาขาพลังงานทดแทน รับผู้จบ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สายวิชาชีพ

จบแล้วสามารถประกอบอาชีพด้านวิศวกรในโรงงาน

นักปฏิบัติการทางพลังงานในโรงงาน นักวิจัยพัฒนาพลังงาน

ผู้ประกอบการอาชีพด้านพลังงานหรือพลังงานทดแทน

และศึกษาต่อปริญญาโทและเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครวันนี้ ถึง 23 มีนาคมนี้  ที่ เว็บไซต์ admissions.mju.ac.th

สอบถามโทร. 084 177 3632

แสดงความคิดเห็น