Create an Account

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีจัดแถลงข่าวโครงการ Erasmus + Capacity Building in Higher Educationภายใต้กรอบการดำเนินงานโครงการ “SUatainable developmeNt Smart Agriculture Capacity: SUNSpACe”เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคยุโรป และเอเชีย จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:30-10:45 น. ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรรมดิจิตัล และ Prof.Aicha Sekhari หัวหน้าโครงการฯจากมหาวิทยาลัยลียง ประเทศฝรั่งเศส ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

“ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2565” โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายในประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชีย โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในสหภาพยุโรป รวมทั้งส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ในการเพิ่มมูลค่าของการผลิตสินค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารความเสี่ยง
การนำเทคโนโลยี(Smart Technologies) มาพัฒนาให้เกษตรกรก้าวไปสู่ความเป็น Smart Farmer เป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น